Kushtet e pergjithshme te shitjes

Neni 1 - Hyrje - Identiteti i shitësit

SMD Security Printing Sàrl është një kompani me qendër në Saint Jean 10, 1260 Nyon, Zvicër, e regjistruar nën numrin CHE-462.499.780. Emërtuar në këtë term si SMD. Icynote është një markë që i përket SMD Security Printing Sàrl dhe e regjistruar nën regjistrin kombëtar zviceran 02282/2021 dhe e mbrojtur në të gjithë botën. Produktet shiten vetëm në adresat e mëposhtme:icynote.ch, icynote.com, icynote.de, icynote.group, icynote.kr, icynote.net, icynote.news, icynote.online, icynote.ru, icynote.shop, icynote.site

Neni 2 - Urdhrat

Për të porositur produkte në këtë site, duhet të jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe të keni aftësinë ligjore për të kontraktuar. Pasi të keni zgjedhur sasinë dhe llojin e produkteve, ndiqni udhëzimet e dorëzimit, pagesës dhe kontrolloni saktësinë e përmbledhjes së porosisë përpara se të klikoni në butonin e porosisë. Pastaj do t'ju dërgohet një mesazh konfirmimi. Kur produkti (produktet) dërgohet, ju do të merrni një konfirmim të dërgesës së bashku me faturën. Ju lutemi vini re se SMD mund të zbatojë kufizime sasie për porositë e bëra në këtë site në diskrecionin e saj të vetëm.

Neni 3 - Çmimi dhe promovimet

SMD rezervon të drejtën për të modifikuar në çdo kohë çmimin e ndonjë prej Produkteve, kuptohet se çmimi i faturuar do të jetë ai qe ishte në kohën e porosisë. Ju lutemi vini re se çmimi i shfaqur në site mund të ndryshojë bazuar në vendndodhjen tuaj. Çmimet e shfaqura të Produkteve janë ekskluzive të kostove të transportit, përveç nëse specifikohet specifikisht në site. Kostot e transportit përfshijnë kostot e përpunimit të porosisë dhe dorëzimit. Ato mund të ndryshojnë në varësi të madhësisë, peshës së paketimit, zgjedhjes së transportuesit dhe adresës së dorëzimit dhe individualizohen kur vendosni porosinë. Në fund të fundit, për dërgesat jashtë Bashkimit Evropian, ju lutemi vini re se disa vende ose shtete mund të zbatojnë detyrime doganore, të përmirësojnë ose taksa ose taksa të tjera, pagesa e të cilave është përgjegjësia juaj ekskluzive. Prandaj, kur vendosni një porosi, është përgjegjësia juaj të siguroheni me autoritetet lokale që të jeni në përputhje me çdo formalitet paraprak dhe / ose pagesa të detyrimeve dhe taksave të çdo lloji në lidhje me importin e produkteve.

Neni 4 - Pagesa

Çmimet që do të faturohen për produktet janë ato që shfaqen në faqen tone kur vendosni porosinë. Çmimet e shprehura në monedha kripto janë ato të marra nga ofruesi ynë i kursit të këmbimit në kohën e porosisë. Pagesa duhet të bëhet paraprakisht, pas 6 muajsh të mospagimit porosia anulohet.

Neni 5 - Dorëzimi

Produktet dorëzohen në një adresë ose mund të merren në Gjenevë / Zvicër. Në varësi të adresës tuaj të dorëzimit, një ose më shumë ofrues të shërbimeve të transportit mund të propozohen me tarifat e tyre përkatëse. Pas marrjes së porosisë tuaj, është përgjegjësia juaj të kontrolloni gjendjen e Produktit, paketimin e tij, paketimin dhe përmbajtjen e tij, gjatë dorëzimit . Informoni SMD për ndonjë defekt para 15 ditësh pas kësaj vonese produkti konsiderohet i pranuar. SMD rezervon të drejtën të anulojë porosinë tuaj dhe t'ju rimbursojë çmimin e blerjes, në këtë rast titulli i Produktit (ve) do të kthehet mbrapsht me çmimin e blerjes në CHF.

Neni 6 - Kthimi

Po qe se ju porosisni më pak se 100 njësi, ju mund ta ktheni produktin te SMD para (14) ditësh pas marrjes pa ndonje komunikim paraprak. Nëse porosisni më shumë se 100 nuk ka politikë rimbursimi. Në rast problemi me cilësinë, dhe nuk jeni i sigurt për vulat SMD gjatë transportit, duhet të na informoni pas mbërritjes, ne do t'ju rimbursojmë çmimin e mallrave dhe do te dërgojme përsëri porosinë me një mjet tjetër. Nuk mund te kthehet një pjesë e porosisë, duhet të ktheni të gjithë porosinë me paketimin e saj origjinal që të keni një rimbursim të plotë.

Neni 7 - Garancitë

SMD si një printer sigurie, nuk bën asnjë angazhim specifik në lidhje me Produktin. Kompania jonë nuk zotohet për ndonjë veçori specifike të disponueshme përmes Produkteve, besueshmërinë e tyre, disponueshmërinë ose përshtatshmërinë e tyre për nevojat tuaja. Ne sigurojmë icynote "siç është". Edhe nëse Icynote mbrohet nga disa inovacione teknologjike (feuil 3D, bojëra speciale, mikro-tekst, dizajn, krijim kuantik në vend i numrave zgjedhës dhe portofoleve), por në të ardhmen gjendja e teknologjisë mund të ndryshojë me kalimin e kohës dhe ju duhet te azhornoni njohurite në faqen e Icytote.news në mënyrë që të vlerësohet rreziku i kriptomonedhës për shkak të serive të vjetra Icynote sikunder e bëni këtë për kartëmonedhat. Pas prodhimit, një sërë Icynotes testohen statistikisht dhe konsiderohen të pajtueshme nëse niveli i besimit është më i madh se 99.99%. Ne garantojmë faktin se kodi privat është ai që lejon përdorimin e kripto portofolit dhe çdo ndryshim i modelit, ngjyrës, etiketat e sigurisë nuk do të konsiderohej si i paracaktuar për sa kohë që çelësi privat është i mbrojtur. Për përdoruesit privatë dhe deri në 1000 njësi, SMD ofron shperndarjen me Swiss Post AG, UPS, TNT, Fedex dhe ose nga ekipi personal SMD. Për institucionet financiare SMD punon me Loomis International Schweiz AG, Ferrari SA dhe Brinks AG në mënyrë që të dorëzojë nga vendi ynë i prodhimit në sitin përfundimtar të klientit, në të njëjtën mënyrë që trajtohet transporti ndërkombëtar i fondeve.

Neni 8 - Përgjegjësia e SMD

SMD heq çdo përgjegjësi për humbjen e të ardhurave, vlerës ose të dhënave, fitimet ose dëmet indirekte, speciale, rrjedhore, shembullore ose ndëshkuese. Konsumatori është i vetmi përgjegjës për ruajtjen fizike të Icynote-it të tij. Konsumatori është i vetmi përgjegjës për leximin e kodit privat të perfshire në Icynote. Mund të lexoni dhe shtypni kodin privat me dorë ose të përdorni një aplikacion të veçantë. Për sigurinë tuaj, SMD nuk krijon ndonjë aplikacion që lexon, transferon kriptomonedhën dhe çdo aplikacion që mund të përmbajë logon tonë nuk vjen nga SMD-ja jonë. Në faqen tonë, ekziston një "mode d'emploi" dhe video që tregojnë se si të lexoni në mënyrë të sigurt kodin tuaj privat të kriptomonedhës në siguri të plotë. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, përgjegjësia totale e SMD për çdo kërkesë që del nga këto kushte, duke përfshirë çdo garanci të nënkuptuar, është e kufizuar në shumën që keni paguar për të blerë produktin. Në asnjë rast derguesi kryesor nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që nuk ka qenë i parashikueshëm në mënyrë të arsyeshme. Ju çlironi shprehimisht SMD dhe punonjësit nga çdo përgjegjësi dhe i garantoni ata kundër çdo pretendimi, procedimi ose veprimi ligjor që lind ose lidhet me përdorimin e produkteve ose pas shkeljes së këtyre kushteve, duke përfshirë çdo përgjegjësi dhe ngarkesë financiare që rezulton nga pretendimet, humbjet ose dëmet, procedurat dhe aktgjykimet, dhe tarifat ligjore dhe të avokatit. Disa vende nuk lejojnë përjashtimet e sipërpërmendura të përgjegjësisë nëse jeni konsumator. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për ligjin në vendin tuaj dhe jeni i vetmi përgjegjës për pajtueshmërinë e urdhrit tuaj me ligjin. Nëse nuk i përmbushni kushtet ligjore në lidhje me ligjin e vendit tuaj, SMD nuk mund të jetë përgjegjëse ose e paditur për mungesën e pajtueshmërisë për shkak të neglizhencës suaj.

Neni 9 - Kopjimi

Ju nuk mund ta kopjoni Icynote ose një pjesë të tij. Ju nuk duhet të riprodhoni ose lejoni ndonjë palë të tretë të riprodhojë ndonjë pjesë të produkteve dhe nuk duhet t'u komunikoni palëve të treta asnjë informacion që lejon riprodhimin e ndonjë pjese të produkte

Neni 10 - Të dhënat personale

SMD nuk mban një kopje të kodit privat ose publik dhe nuk mbledh të dhëna personale. Në një mënyrë të tillë që çifti Wallet-Client të mos ruhet në të dhënat tona. Asnjeri nuk mund të provojë që një portofol i përket një personi dhe SMD nuk mban gjurmë të shumës totale të portofoleve të krijuara, kujt ose cilit vend i janë shitur. Nëse, për qëllime personale, keni nevojë që Wallet të regjistrohet në emrin tuaj, kjo mund të bëhet nga një kompani Noter partnere në Zvicër që tarifon për regjistrim.

Neni 11 - Pajtueshmëria me ligjet

Duke vendosur një porosi në site, ju njiheni dhe pranoni të mos importoni, shisni, ose te transferoni Icynotes në kundërshtim me ndonjë ligj të zbatueshëm në vendin tuaj si dhe shpërndarja e Icynotes tek ju nuk do të shkelë asnjë ligj ose rregullore të vendit te dorëzimit .

Në disa vende, mund t'ju duhet të regjistroheni si subjekte importi, institucion financiar dhe / ose të merrni një licencë specifike importi për të importuar produkte me teknologji kriptografike. Duke vendosur porosinë tuaj ju konfirmoni se keni vërtetuar importin me autoritetet dhe / ose keni licencën të drejtat për ta bërë këtë në vendin tuaj.

Ju gjithashtu merrni përsipër të mos importoni në një vend dhe të eksportoni në një vend tjetër në mënyrë që të fshehni ose anashkaloni një kontroll të ndaluar ose nëse nuk keni licenca të përshtatshme ose miratim tjetër qeveritar. Nëse nuk i përmbushni kushtet e mësipërme, mund të ekspozoheni para procedurave ligjore nga autoritetet lokale.

Neni 12 - Mosmarrëveshja, arbitrazhi dhe ndërmjetësimi

Çdo mosmarrëveshje, polemikë ose pretendim që del nga ose në lidhje me këtë kontratë, përfshirë vlefshmërinë, pavlefshmërinë, shkeljen ose përfundimin e saj, do të zgjidhet me arbitrazh në përputhje me Rregullat Zvicerane të Arbitrazhit Ndërkombëtar të Institucionit të Arbitrazhit të Dhomave Zvicerane dhe Rekomandimet e Shoqatës për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të IT (ITDR) për Arbitrazhin, të dyja në fuqi në datën në të cilën paraqitet Njoftimi i Arbitrazhit në përputhje me këto Rregulla dhe Rekomandime.

Numri i arbitrave do të jetë një. Selia e arbitrazhit do të jetë Gjeneva. Procedurat e arbitrazhit do të zhvillohen në anglisht. Pavarësisht nga sa më sipër, palët mund të bien dakord në çdo kohë për të paraqitur mosmarrëveshjen për ndërmjetësim në përputhje me Rregullat Zvicerane të Ndërhyrjes së Institucionit të Arbitrazhit të Dhomave Zvicerane dhe Rekomandimet e Shoqatës për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve IT (ITDR) për Ndërmjetësim, të dyja në fuqi në data në të cilën paraqitet kërkesa për ndërmjetësim në përputhje me këto Rregulla dhe Rekomandime.

Pavarësisht nga sa më sipër, palët mund të bien dakord në çdo kohë para se të paraqesin mosmarrëveshjen në arbitrazh ose ndërmjetësim për të paraqitur mosmarrëveshjen në vlerësim nga një mendim eksperti në përputhje me Rregulloren e Procedurës së Shoqatës për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve IT (ITDR) për Opinionet e Ekspertëve në fuqi në datën në të cilën kërkesa për vlerësim nga një mendim eksperti është paraqitur në përputhje me këto regulla .

Neni 13 - Të ndryshme

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe:

Në rast të ndonjë konflikti midis këtyre Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes dhe çdo dokumenti tjetër të përmendur këtu, ky dokument do të mbizotërojë..

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve deklarohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo do të konsiderohet të zëvendësohet nga një dispozitë e vlefshme që pasqyron sa më afër objektivin e ndjekur nga dispozita origjinale. Dispozitat e tjera nuk do të preken dhe do të qëndrojnë në fuqi dhe efekt të plotë.

Këto kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis Klientit dhe SMD në lidhje me porositë e filluara në këtë site përmes pavarësisht nga sistemi i pagesës ose monedha.

Neni 14- Ligjet, rregulloret financiare dhe embargot e bankave

Në disa vende, Icynotes mund të ndalohen në rast të politikave të bankave, krizës financiare, inflacionit të lartë ose për mbajtjen e rezervave të huaja në vend. Duke porositur në këtë site, ju jeni të vetëdijshëm që SMD nuk është përgjegjës për çdo kufizim të dorëzimit ose fajësimit ndërkufitar.

Nëseshkoni në një vend që është nën embargo nga Kombet e Bashkuara, SHBA, etj. Ju duhet të na kontaktoni direkt para se të porosisni në mënyrë që të pyesni Autoritetet Zvicerane nëse mund t'i shesim vendit tuaj pa ndonjë rrezik dhe me garancinë dhe sigurimin e eksportit nga Qeveria Zvicerane. Kjo bëhet rast pas rasti.

Neni 15 - Pastrimi i parave

SMD nuk është eshte në kontrollin e Autoriteteve te Pastrimit të Parave pasi që ne nuk po shesim ose blejmë dhe kriptomonedha dhe as nuk bëjmë ndonjë transaksion. Nëse fakti që posedimi i disa Icynotes në vendin tuaj duhet të deklarohet tek autoritetet financiare, ju konfirmoni që jeni përgjegjësi i vetëm për ta bërë këtë.

Neni 16 - Investimi

Duke porositur Icynotes në këtë site, ju pranoni që ne nuk jemi duke këshilluar për të blerë kriptovalutë dhe nuk mund të konsiderohemi të jemi promovues të ndonjë monedhe kriptomonedhe.